Category Archives: Musikterapi

Vad är musikterapi?

Vad är musikterapi?

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar.

Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. Musikterapi är en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationellt nätverk beträffande utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet. Musikterapeutens arbetsfält spänner över hela livscykeln.

Världsorganisation för musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit följande definition av musikterapi:

”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov.

Musikterapi har som mål att ge individen möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet.”

Musikterapi kan ges som förebyggande insatser, rehabilitering eller behandling och bedrivs individuellt eller i grupp.

” för att i sanning kunna hjälpa en annan måste jag först mer än han, men ändå förmodligen först och främst förstå det som han förstår.”                                                                                                 Sören Kirkegaard

angel

cancer-free

Musikterapi i cancervård

Musikterapi i cancervård
Musikterapi inom cancervården används för att hantera de känslomässiga, psykologiska, kognitiva, fysiska och sociala behov hos patienten. De fysiska effekterna av musikterapi omfattar minskade högt blodtryck, lägre snabb hjärtfrekvens, minskad depression och ångest, och befrielse från sömnlöshet, säger American Cancer Society . Hos patienter som får en hög dos av strålning, har musikterapi använts för att lindra symptomen av illamående och kräkningar.

Patienter som har genomgått benmärgs transplantationer har rapporterat mindre smärta och illamående om de deltar i musikterapi, säger forskare från University of Rochester Medical Center. 42 patienter, i åldern fem och 65, som behandlades av olika typer av cancer liksom, leukemier, lymfom och solida tumörer var en del av studien . Hälften av de patienter exponerades för musikterapi efter sina transplantationer och de andra fick standardbehandling. Resultaten av studien visade att de patienter som deltog i sessioner musikterapi visade mindre smärta och illamående, i början av sessionen de sade deras symtom var ”allvarlig” och efter sessionen deras symtom var ”måttlig”. ”Sjuksköterskor och läkare tänkte från början att patienten måste spela eller sjunga tillsammans, men passivt lyssnande eller helt enkelt förekomsten av att terapeuten spelar musiken kan i sig vara terapeutiskt,” säger forskaren Dr EGT Sahler.

Läs mer >>

cancer-free

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se