Guided Imagery and Music -GIM

GIM och modifieringar av GIM

The Bonny Method of Guided Imagery and Music i utvecklades i sin ursprungliga form på 1970-talet av den amerikanska musikterapeuten Helen Bonny. Förkortningen GIM som vanligtvis används inkluderar både The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) i sin traditionella form och dess modifieringar.

I sin traditionella form är GIM  en musikcentrerad form av psykoterapi som används för att hjälpa klienter med ett brett spektrum av psykologiska och känslomässiga svårigheter. Det kan vara de som lider av ångest och depression, är sörjande, upplever arbetsrelaterad stress, har relationssvårigheter, har misshandlats, har psykosomatiska tillstånd, problem med missbruk eller livsbegränsande tillstånd såsom cancer. GIM är också en effektiv behandling för självutveckling. Det är på många sätt en idealisk terapi för musikterapeuter och för musiker som vill utforska, utveckla och fördjupa sin relation med musik.

GIM sessionen

En GIM session tar, i sin ursprungliga form, ca 2 timmar. Man inleder med samtal följd av en musikresa genom att i ett djupt avslappnat tillstånd ligga med slutna ögon och lyssna på ett 30 – 45 minuters program med klassisk musik. Klientens bildupplevelse framstår som ett uttryck för hans eller hennes inre process vilken utvecklas som svar på musiken. Terapeutens (eller guidens) roll är att stödja de pågående bilderna på ett icke-direktivt sätt. Efter musikresan får oftas klienten uttrycka sig med at måla en bild i anknytning till resan. Många använder liksom, Helen Bonny, mandala formen.

Musiken som väljs av terapeuten är tänkt att bidra till att forma, fördjupa och förändra klientens  upplevelse på ett personligt meningsfullt och terapeutiskt signifikant sätt. Det finns många olika musikprogram att välja mellan beroende på syftet med arbetet. Klientern upplever även samma musik på olika sätt vid olika tillfällen utifrån reflekterande av deras aktuella känslomässiga tillstånd, livssituation och utvecklade inre process. På detta sätt kan den musik som används ha en nästan obegränsad terapeutiska potential. Den kan hjälpa klienten att upptäcka orealiserade inre resurser, arbeta igenom känslomässigt relaterade svårigheter och öppna för helt nya områden för att uppleva det som kanske inte annars vore möjligt.

Klienternas inre bilder kan yttra sig på olika sätt, inte nödvändigt eller enbart visuellt. Det kan inkludera andra sinnesintryck såsom lukt eller tryck till exempel. Bilden kan också vara mer kropps baserad. Ibland är det uppenbart relaterat till personliga frågor (featuring interaktion med en bekant person, till exempel). Ibland är det mer arketypiska eller mytisk till sin natur. Klienten får ofta även transpersonella eller andliga upplevelser och de kan vara en mycket viktig del av processen.

Sessions struktur>>

Användningsområden

GIM har i sin ursprungliga form mest används i privata praktiker, men inte uteslutande. I kliniska tillämpningar kan det modifieras på många olika sätt för att tillgodose klient behov (Grocke & Moe 2015). GIM kan integreras med många olika metoder i rådgivning och psykoterapi och med andra tekniker, inklusive EMDR (EMDR), mentalisering och mindfulness baserade tekniker och kognitiv beteendeterapi (KBT). Kortare sessioner kan erbjudas med att kanske bara använda ett musikval. Arbetet kan ske på en stödjande, resursorienterade nivå eller på en djupare nivå, och kan vara mål på kort eller lång sikt. Arbete kan ske både med individer eller grupper, vuxna eller barn. GIM kan användas i par terapi, och i familje orienterat arbete. Processen kan innebära kreativt arbete i andra former, såsom konst och kreativt skrivande.

Arbete med barn och ungdomar
Modifierade GIM metoder används i vanlig- och i specialundervisning, i barn- och ungdomspsykiatri, samt att hjälpa dem som lider av ätstörningar. Musik terapeuter som praktiserar GIM med barn integrerar ibland metoden med andra musikterapeutiska tekniker (t ex klinisk improvisation).

Arbete i vuxen psykisk hälsa
Det finns tillämpningar inom akut, kriminaltekniska och andra typer av in- och poliklinisk psykiatri. Arbetet har bedrivits med klienter med ett brett spektrum av diagnoser, inklusive schizofreni, komplex traumatisering, dissociativ identitetsstörning, ätstörningar och missbruk.

Sjukvård
Det finns många tillämpningar i sjukvården, inklusive arbete med dem som lider av AIDS, artrit, neurologiska tillstånd, fibromyalgi, hjärtproblem, kronisk smärta och som är gravid. GIM används också i äldreomsorg, och allmänt i cancer och palliativ vård.

Andra tillämpningar
Arbetet genomförs med musiker, inklusive resursinriktat arbete och för dem som lider av prestationsångest. GIM används som en terapi för terapeuter som egenterapi under utbildning, inklusive musikterapeuter. Modifierad GIM har använts för att stödja teambuilding i organisatoriska sammanhang.

Egenutveckling och icke-terapeutiska tillämpningar
GIM har länge använts för att stödja självutveckling inklusive andlig växt. Även i retreat sammanhang.

Läs mer>>

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se