RMI Re-Educativ Music and Imagery

RMI-171024-Valnöt

RMI Re-Educative Music & Imagery

RMI Re-Educative (Issue oriented) Music & Imagery startar med en inledande djupintervju. Här kartläggs klientens historia och dennes aktuella problem och otillfredställelse med livet.

Därefter hjälper terapeuten klienten att se att de externa problemen som projektioner för en djupare inre kamp. I RMI används inre bilder och musik för att möjliggöra för klienten att fokusera på den inre, snarare den yttre kampen.

I korttids RMI terapi är det viktigaste målet att fullt ut acceptera och erkänna dessa spänningar och mönster. För detta ändamål är en tryggt stödjande atmosfär av stor vikt. Terapeuten utvärderar kontinuerligt om och när resursorienterade bilder och eller musik är nödvändiga- snarare än ett problemorienterat fokus som i RMI. Behöver fokus skiftas så gör terapeuten det.

Målen
Det ultimata målet med RMI-terapin är att identifiera de inre, begränsande spänningarna eller mönstren för att få insikt om deras ursprung tidigare i livet och att utveckla ett nytt perspektiv på dem.

  • Öka förmågan att hantera konflikterna, spänningen
  • Identifiera beteendemönster som hjälper och hindrar i livet
  • Ökad självacceptans
  • Utveckla insikt om egenskaper och beteendemönster som hindrar
  • Öka förmågan att förändra i beteendemönster (gränser mellan förflutna och nuvarande)
Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se