Etiska Riktlinjer

Som terapeut har jag tystnadsplikt och följer etiska riktlinjer i branschen.

Bonny Method of Guided Imagery and Music har stor potential i att utforska medvetandedjupet i det mänskliga psyket och ta fram kraftfullt material som kan leda till personlig transformation och helhet på djupgående nivå. På grund av dess kraft måste metoden respekteras med högsta respekt, särskilt för att den använder ett utvidgat, icke-ordinärt medvetandetillstånd, som bjuder in klienter att bli mer sårbara än de är i de flesta andra terapeutiska metoder. De personer som tränas i metoden måste följa de högsta idealen om integritet och ansvar när de tillhandahåller tjänster till kunder, utbildning eller undervisning av studenter, forskar och presenterar metoden för allmänheten.

Etiska riktlinjer

Grundläggande professionalitet

 

 1. Musikterapeuten bör hålla sig väl orienterad om kunskaps- och teoriutvecklingen inom sitt yrkesområde samt sträva efter att utveckla sin kompetens.
 2. Musikterapeuten bör vara medveten om och klargöra omfattning och gränser för sin egen kompetens inför klienter, uppdragsgivare och samarbetsparter.
 3. Musikterapeuten bör sträva efter respekt, öppenhet och förtroendefullt samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper samt att anlita annan kunskap då så erfordras.
 4. Musikterapeuten bör stödja musikterapeutiskt utvecklingsarbete samt vara öppen för kritisk granskning av sin verksamhet genom utvärdering och forskning.
 5. Musikterapeuten ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter.
 6. Musikterapeuten strävar efter att skapa och upprätthålla ett förtroende i samhället för musikterapeutisk verksamhet och för musikterapeuternas yrkesmässiga kompetens.
 7. Musikterapeuten bör

Förhållande till klienten

 

 1. Bemötandet av klienter ska grundas på respekt och klienten ska så lång som möjligt göras medveten och få samråda om terapins inriktning och behandlingsmål.
 2. Musikterapeutiska insatser inom ramen för någon form av tvångsvård förutsätter en särskilt omsorgsfull bedömning.
 3. Musikterapeuten ska vara observant på klientens beroende och får inte inleda en privat relation till klienten eller på annat sätt utnyttja klientens beroendeställning. En sådan observans krävs också vid undervisning och handledning.
 4. Personliga uppgifter om klienten måste hanteras under erforderlig sekretess och förvaras så att de är skyddade från obehörig insyn. Sekretessen avser själva förekomsten av en terapeutisk relation. Musikterapeut med anställning inom hälso- och sjukvård, skola, omsorg eller annan offentlig verksamhet ska följa lagar och praxis vilka reglerar sekretess i denna verksamhet. Musikterapeut inom privat verksamhet ska följa gällande lagar för sekretess inom hälso- och sjukvård.
 5. Musikterapeut som får kunskap om grova försummelser eller kränkande behandling av klient ska vidta åtgärder för att undanröja missförhållandet. Denna förpliktelse går före lojaliteten mot kollegor och samarbetsparter.
 6. Utlåtanden och annan dokumentation bör endast avse relevanta uppgifter och utformas med stor varsamhet.
 7. Medverkan i forskningsprojekt och media – där enskilda personuppgifter framkommer – kan ske först efter klientens eller vårdnadshavares samtycke. Enskilda personuppgifter bör avidentifieras innan de ges offentlighet.
 8. Om musikterapeuten måste avbryta en behandling ska klienten informeras utförligt och i så god tid som möjligt hänvisas till annan musikterapeut eller annan adekvat behandling eftersträva etisk medvetenhet och moralisk mognad.

Gratis första konsultation

Tveka inte att ta kontakt, första konsultationen är gratis.

"Music, as a structured envelope of sound, is probably the most effective and safe opener to the doors of the psyche. It reaches beyond personal defences to the realities and beauties of the person. Music gives access to the discovery of inner strength, uncovers the potential for creativity, and manifests ways in which life can be lived from a centre of inner security ."

INTERNET

Musikterapi över ZOOM har visat sig fungera mycket bra. Det innebär att du kan befinna dig på en annan plats i landet, med en bra internet uppkoppling. Jag erbjuder musikpsykoterapi i forma av GIM, MI och MB.

GIM

Guided Imagery & Music sessionerna går på djupet och tar 90-120 min. Det har gått bra i Covid tider att ha sessioner över nätet. Helst att man har någon initial session live hos mig.

MI & MB

Music & Imagery (SMI, RMI) och Music Breathing sessioner är 30-45 min. Spec MI passar över nätet.

LIVE

Musikpsykoterapi (GIM, MI &MB) och psykodynamiskt grundad expressiv musikterapi för ung & gammal.

Barn & ungdom

Barn med autism, adhd eller funktionsvariationer. Mest effektivt med en serie sessioner som inleds med en bedömningssession för att bedöma utvecklingsområde/n som kan vara motoriska färdigheter, kommunikation och relationsbyggande. 30 min sessioner.

Musikterapi för dementa

Musikterapi för dementa innebär inte att man försöker "bota" klienten. Man inriktar sej på att främja de resurser som ännu finns. Fungerar bra i grupp.

Tag kontakt

Skicka ett meddelande

72591 Enhagen - Ekbacken VÄSTERÅS

Buss 22 från Centralen till hållplats Ekbacken

+46 70 5144016

Kontakta mig

Boka behandling
Välj ett alternativ

Kontakta mej