GUIDED IMAGERY & MUSIC

The Bonny Method of Guided Imagery and Music utvecklades i sin ursprungliga form på 1970-talet av den amerikanska musikterapeuten Helen Bonny. Förkortningen GIM som vanligtvis används inkluderar både The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) i sin traditionella form och dess modifieringar.

GIM och modifieringar

I sin traditionella form är GIM  en musik centrerad form av psykoterapi som används för att hjälpa klienter med ett brett spektrum av psykologiska och känslomässiga svårigheter. Det kan vara de som lider av ångest och depression, är sörjande, upplever arbetsrelaterad stress, har relationssvårigheter, har misshandlats, har psykosomatiska tillstånd, problem med missbruk eller livs begränsande tillstånd såsom cancer.

GIM är också en effektiv behandling för personlig utveckling. Det är på många sätt en idealisk terapi för musikterapeuter och för musiker som vill utforska, utveckla och fördjupa sin relation med musik. För den som vill utforska på djupet och kan vara beredd på eventuella transcendentala upplevelser.

Idag finns många modifieringar av BMGIM metoden samlat under paraplybegreppet GIM. Metoder såsom t.ex. SMI (Supported Music & Imagery), RMI (Re-Educativ Music & Imagery, KMR (Korta Musikresor) och MB (Music Breathing. Detta är varianter som är mindre kraftfulla och tidskrävande än GIM. Dessa kan vara både individuella och gruppformer med ett mer avgränsat fokus och kortare musiklyssnings del. 

"The reliving of early trauma through imagery processes and the mechanism of hypnosis had convinced me of the power of consciousness exploration...I applied for study in the field om music therapy. Music has the power to release emotions"

GIM Session struktur

GIM sessionen varar 90 -120 minuter i fyra delar

Preludium
Detta är ett samtal för att förbereda sig för musikresan. Terapeuten tar reda på hur klienten mår och om dennes svårigheter. I stället för att undersöka svårigheterna på djupet verbalt, görs detta i den musik resa som följer.

Induktion
Terapeuten ger en (verbal) progressiv kropps avslappning till klienten som nu ligger bekvämt med slutna ögon. Terapeuten uppmuntrar klienten att “låta musiken ta dig dit du behöver gå”.

Musikresan
Klienten lyssnar på musikprogrammet som terapeuten valt för att hjälpa klienten att utforska sina känslor och frågor. Terapeuten frågar öppna frågor för att stödja utvecklandet av klientens bildupplevelse t.ex. “vad upplever du nu”, “kan du beskriva det”, “hur mår du”, “vad gör musiken  etc. Terapeuten skriver ner vad kunden säger. Efter musiken är klar får klienten några minuter till att återvända till medvetande och rummet.

Postludium
Denna del kan innebära ytterligare kreativa yttringar med att t.ex. rita mandala eller musikalisk improvisation. Klient och terapeut diskuterar musikresan och vad klienten kände var viktigast med den.. De diskuterar hur klienten kan ha möjlighet att ta med dessa erfarenheter och eventuella insikter i det dagliga livet.

"Fran Goldberg and I developed and named the three levels of music and imagery methods using the terminology: supportive, re-educative, and reconstructive (GIM) music and imagery to align with Barbara Wheeler’s levels of music therapy practice. We called it a continuum of MI "

Music Imagery

SMI – Supported Music and Imagery

Supported Music and Imagery metoden har fokus på positiva resurser snarare än klientens problem. Denna positiva resurs kan vara något som  har en positiv inverkan på en klient. Det kan vara så enkelt som att njuta kaffepaus  eller en varm kram från en mor. Fokus ligger inte på den yttre verkligheten, aktiviteten sak och/ eller en person utan det är på den inre kvalitet som man känner utifrån dessa. Det är inte kaffe kvaliteten utan mer en stund då man känner sig vara i kontakt med sig själv. Inte kramen eller modern i sig själv utan värmen och kärleken man känner genom en kram av en mor. Hur liten den än må vara så förstärks egot genom att fokusera och fördjupa den inre kvaliteten på dessa positiva resurser och positiva bilder. SMI är effektiv som en korttids terapi och kan tillämpas självständigt eller tillsammans med RMI. 

Strukturen i SMI sessionen

SMI, Supported Music & Imagery är mycket strukturerad. Man använder en enda positiv bild och ett enda stycke av förinspelad musik. Båda väljs av terapeuten och klienten tillsammans för sessionen.

Förspel:
I ett inledande samtal samlas information om klienten i korta drag. Återgång till föregående session kan också tas upp här. Terapeuten styr försiktigt för att utforska några positiva erfarenheter klienten har haft i nära tid eller tidigare.

Övergång:
Bland ovanstående positiva erfarenheter uppmanas klienten att välja det som är mest meningsfullt att utforska denna gång. Den valda bilden utvecklas vidare.

Terapeuten erbjuder några musikval där klienten väljer musik som matchar kvaliteten på hens positiva bilder.

Induktion: En bro till musiken
Genom att använda klientens beskrivning av fokusbilden, hjälper terapeuten klienten att fokusera på upplevelsen/känslan av detta  innan musiken börjar. Klienten sitter bekvämt och uppmanas att blunda. Induktionen är kort och syftar bara för att hjälpa klienten att fokusera på den valda fokusbilden.

Musik / Imagery
Musiken som används i Stödjande musik och bildspråk är enkel och hållande. Den består av  enkla musikaliska element och en tydlig struktur för att stödja och hålla fokusbilden. I SMI använder man till stor del icke-klassisk musik.

Strax efter att musiken startar uppmanas klienten att öppna sina ögon och uttrycka sina inre bilder t.ex. genom att måla på ett A3 papper med kritor (olje- och torrpastell)  medan samma musik upprepas flera gånger.

Efterspel
Erfarenheterna av musik och bilder utforskas och internaliseras. Fokus ligger på de inre egenskaperna hos bildspråk, inte på en beskrivning av vad bilderna är. Terapeuten hjälper klienten att känna djupt och uppleva den positiva bilden snarare än att fokusera på en kognitiv analys av bilderna.

Hemläxa
Klienten uppmuntras att utforska och njuta av den positiva erfarenhet av att använda stödjande musik hemma mellan sessionerna.

RMI

Re-Educativ Music and Imagery

RMI Re-Educative (Issue oriented) Music & Imagery startar med en inledande djupintervju. Här kartläggs klientens historia och dennes aktuella problem och otillfredställelse med livet.

Därefter hjälper terapeuten klienten att se att de externa problemen som projektioner för en djupare inre kamp. I RMI används inre bilder och musik för att möjliggöra för klienten att fokusera på den inre, snarare den yttre kampen.

I korttids RMI terapi är det viktigaste målet att fullt ut acceptera och erkänna dessa spänningar och mönster. För detta ändamål är en tryggt stödjande atmosfär av stor vikt. Terapeuten utvärderar kontinuerligt om och när resursorienterade bilder och eller musik är nödvändiga- snarare än ett problemorienterat fokus som i RMI. Behöver fokus skiftas så gör terapeuten det. Sessions strukturen följer samma som i SMI med annan musik och fokus.

Mål i Re-Educativ Music and Imagery

Det ultimata målet med RMI-terapin är att identifiera de inre, begränsande spänningarna eller mönstren för att få insikt om deras ursprung tidigare i livet och att utveckla ett nytt perspektiv på dem.

  • Öka förmågan att hantera konflikterna, spänningen
  • Identifiera beteendemönster som hjälper och hindrar i livet
  • Ökad självacceptans
  • Utveckla insikt om egenskaper och beteendemönster som hindrar
  • Öka förmågan att förändra i beteendemönster (gränser mellan förflutna och nuvarande)
"Breathing can modulate the effect of the music to achieve a certain state of bodily activation. If you choose music that is very grounded, with low notes in it, you can imagine it as being in the center of the stomach. "

MB

Music Breathing / Musikandning

Andningsmodulerad GIM – Musikandning
är en andningsmodulerad tillämning av GIM som Körling utvecklade i sitt arbete med patienter som blivit traumatiserade under uppväxten och som hade svårt med andningen under BMGIM sessioner. Han utvecklade metoden utifrån att meditativ andning grundar och modulerar musikupplevelsen och det som kommer med den. Andningen är ett redskap för att motverka de alarmreaktioner som väcks under sessionen. Metoden används i traumabearbetning på psykiatriska institutioner och privata kliniker. Musikandning kan förutom vid trauma användas av alla:

  • som meditativ praxis
  • för återhämtning 
  • personlig utveckling

 

Music Breathing vid trauma terapi

Vid trauma terapi vill man skapa ett toleransfönster, Window of Tolerance vari traumatiska minnen kan återupplevas med minimerade alarmreaktioner och flashbacks. Om klienten blir överväldigad kan inte psykologiska bearbetningen ta plats.  I musikandning har Körlin tagit med den musikaliska aspekten av toleransfönstret. Olika musikaliska parametrar påverkar genom att antingen uppväcka alarmreaktionerna och flashbacks ELLER mobilisera energi, spänstighet möjliggöra inre bilder. I MB introduceras  två delar med musikaliska egenskaper – aktiverande och modulerande. Aktiverande syftar till nivå av psykologisk och fysiologisk arousal, uppväckande. Där är de musiken har en mer jämn rytm och flera upprepande delar. Den modulerande består av musikaliska element såsom växlande instrumentering, variationer och utveckling av melodier och harmoni samt en dynamisk spännvidd.

"Jag tillhör första kullen som examinerats i Musikandning metoden - Practioner of Music Breathing. Ett bra tillägg till arbetet med GIM."

Gratis första konsultation

Tveka inte att ta kontakt, första konsultationen är gratis.

INTERNET

Musikterapi över ZOOM har visat sig fungera mycket bra. Det innebär att du kan befinna dig på en annan plats i landet, med en bra internet uppkoppling. Jag erbjuder musikpsykoterapi i forma av GIM, MI och MB.

GIM

Guided Imagery & Music sessionerna går på djupet och tar 90-120 min. Det har gått bra i Covid tider att ha sessioner över nätet. Helst att man har någon initial session live hos mig.

MI & MB

Music & Imagery (SMI, RMI) och Music Breathing sessioner är 30-45 min. Spec MI passar över nätet.

LIVE

Musikpsykoterapi (GIM, MI &MB) och psykodynamiskt grundad expressiv musikterapi för ung & gammal.

Barn & ungdom

Barn med autism, adhd eller funktionsvariationer. Mest effektivt med en serie sessioner som inleds med en bedömningssession för att bedöma utvecklingsområde/n som kan vara motoriska färdigheter, kommunikation och relationsbyggande. 30 min sessioner.

Musikterapi för dementa

Musikterapi för dementa innebär inte att man försöker "bota" klienten. Man inriktar sej på att främja de resurser som ännu finns. Fungerar bra i grupp.

Tag kontakt

Skicka ett meddelande

72591 Enhagen - Ekbacken VÄSTERÅS

Buss 22 från Centralen till hållplats Ekbacken

+46 70 5144016

Kontakta mig

Boka behandling
Välj ett alternativ

Kontakta mej