Etiska riktlinjer

Eva är medlem i FMS, förbundet för Musikterapi i Sverige och SAM, Sveriges Akademiska Musikterapeuter.

Etiska riktlinjer

Grundläggande professionalitet

 1. Musikterapeuten bör hålla sig väl orienterad om kunskaps- och teoriutvecklingen inom sitt yrkesområde samt sträva efter att utveckla sin kompetens.
 2. Musikterapeuten bör vara medveten om och klargöra omfattning och gränser för sin egen kompetens inför klienter, uppdragsgivare och samarbetsparter.
 3. Musikterapeuten bör sträva efter respekt, öppenhet och förtroendefullt samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper samt att anlita annan kunskap då så erfordras.
 4. Musikterapeuten bör stödja musikterapeutiskt utvecklingsarbete samt vara öppen för kritisk granskning av sin verksamhet genom utvärdering och forskning.
 5. Musikterapeuten ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter.
 6. Musikterapeuten strävar efter att skapa och upprätthålla ett förtroende i samhället för musikterapeutisk verksamhet och för musikterapeuternas yrkesmässiga kompetens.
 7. Musikterapeuten bör eftersträva etisk medvetenhet och moralisk mognad.

Förhållande till klienten

 1. Bemötandet av klienter ska grundas på respekt och klienten ska så lång som möjligt göras medveten och få samråda om terapins inriktning och behandlingsmål.
 2. Musikterapeutiska insatser inom ramen för någon form av tvångsvård förutsätter en särskilt omsorgsfull bedömning.
 3. Musikterapeuten ska vara observant på klientens beroende och får inte inleda en privat relation till klienten eller på annat sätt utnyttja klientens beroendeställning. En sådan observans krävs också vid undervisning och handledning.
 4. Personliga uppgifter om klienten måste hanteras under erforderlig sekretess och förvaras så att de är skyddade från obehörig insyn. Sekretessen avser själva förekomsten av en terapeutisk relation. Musikterapeut med anställning inom hälso- och sjukvård, skola, omsorg eller annan offentlig verksamhet ska följa lagar och praxis vilka reglerar sekretess i denna verksamhet. Musikterapeut inom privat verksamhet ska följa gällande lagar för sekretess inom hälso- och sjukvård.
 5. Musikterapeut som får kunskap om grova försummelser eller kränkande behandling av klient ska vidta åtgärder för att undanröja missförhållandet. Denna förpliktelse går före lojaliteten mot kollegor och samarbetsparter.
 6. Utlåtanden och annan dokumentation bör endast avse relevanta uppgifter och utformas med stor varsamhet.
 7. Medverkan i forskningsprojekt och media – där enskilda personuppgifter framkommer – kan ske först efter klientens eller vårdnadshavares samtycke. Enskilda personuppgifter bör avidentifieras innan de ges offentlighet.
 8. Om musikterapeuten måste avbryta en behandling ska klienten informeras utförligt och i så god tid som möjligt hänvisas till annan musikterapeut eller annan adekvat behandling.
Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se