Tag Archives: psykisk ohälsa

corona

Corona gjorde det möjlig med nätterapi

Nu under denna speciella vår, 2020 har Corona pandemin gjort det svårt med face 2 face terapi. I min terapivagn har Zoom varit ett fantastiskt hjälpmedel att nå ut till klienter. Nu har vi ju träffats IRL i verkliga livet först så det gör det kanske något enklare. Men jag tror det här kan vara en ny modell för många av oss i samhället. Välkommen att höra av dig!

egypt

Lyssna på djupet

Lyssna på djupet: litteraturstudie om symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi

Tiden går fort när man har roligt sägs det. De senaste tre åren har gått med en rasande fart inser jag nu när musikterapeututbildningen är klar. Min magisteruppsats fokuserar på symboler och symolisering i musikterapi men spänner över mycket. Spretig, men det har varit kul att skriva och tar upp för mig, viktiga områden.
Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education. (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm = KMH)
2016 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]
Lillqvist, Eva: Lyssna på djupet – En litteraturstudie över symbolers och symboliseringens betydelse i musikterapi. Uppsats på 15 hp inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med inriktning musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan, KMH i Stockholm, 2016.

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka symbolers och symboliseringens betydelse och användning i musikterapi. Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats med hermeneutiskt inslag och är en deskriptiv litteraturstudie utifrån texter om psykisk ohälsa, kommunikation, symbolspråk och musikterapi. Resultaten har erhållits från texter om symbolbildning, psykisk ohälsa ur feministiskt perspektiv, musikterapins lekområde, kommunikationselement i terapeutiskt arbete och användning av symboler i musikterapi och angränsande områden. Begreppet symbol och symbolisering beskrivs från olika infallsvinklar för att i uppsatsens senare del, resultera i konkreta exempel på hur detta används i olika former av musikterapi. Den symbolterapeutiska ansatsen åskådliggörs från olika perspektiv. Konklusionerna blir en vidgad och fördjupad teoretisk förståelse av hur symboler används i terapeutiskt arbete i allmänhet och musikterapeutiskt arbete i synnerhet samt insikten att det finns en stor potential att utveckla och fördjupa i detta arbete.

LÄNK: Lyssna på djupet

industri-spoke

Psykisk ohälsa – Depression

Psykisk ohälsa – Depression

I dagens Sverige är psykisk ohälsa av olika slag något av det vanligaste hälsoproblemet. Lika många är drabbade av det som smärta i rygg och nacke. I studier har det visat sig att cirka 25 procent av svenska kvinnor och 15 procent av männen har psykiatriska besvär.  Det motsvarar runt 1,4 miljoner människor. Det är det fler kvinnor än män som har dessa besvär som kan vara till exempel oro eller ångest.
Skulle  man även räkna med svårare psykiska sjukdomar i uppräkningen av psykiska ohälsa med exempelvis psykoser, depressioner och schizofreni, då räknar man med att runt 40 procent av Sveriges befolkning är drabbade. Kropp och psyke hör ihop och det finns en ömsesidig påverkan mellan dem. Det finns ökad risk för att kroppslig sjukdom ökar risken för depression. Omvänt även att depression för med sig kroppsliga symtom.
Man anser att depression och ångest nästan alltid går hand i hand. Det gör även missbruk av alkohol som ofta kan sägas användas som självmedicinering för att lindra ångest. Depression kan därför sägas vara en av de riktigt stora folksjukdomar idag. Det råder dock en stor okunskap och många fördomar om depression. Vi håller dessa fördomar vid liv eftersom det krävs kunskap, öppenhet och handling att vända utvecklingen. Faktum är att ju mer du vet om depression desto bättre går det att förebygga sjukdomen och även bättre att hantera det när det inträffar, antingen man själv drabbas eller det gäller andra.

Symptom

Depression är en sjukdom där den drabbade under en längre tid känner hopplöshet, motvilja, oförklarlig sorg och utebliven glädje och ökad oförmåga att upprätthålla dagliga aktiviteter.

Följande kan vara tecken på depression är att du:

  • känner dig ledsen, deprimerad och trött under en längre period
  • tappar intresset för det mesta och saknar sin vanliga energi och drivkraft
  • klandrar dig själva och känner dig skyldig
  • saknar självförtroende och har svårt att se meningen med livet
  • kan inte koncentrera dig och inte följa en normal konversation
  • isolerar dig och bry dig inte om att umgås med andra
  • har dålig sömn kvalitet och du vaknar tidigt på morgonen – eller tvärtom sover för länge
  • har antingen kraftigt minskad eller överdriven aptit
  • har ökad suicidal risk

Fysisk smärta, konstant huvudvärk, spänningar och sömnsvårigheter kan vara de första tecknen på begynnande depression. Ångest är ofta en viktig symptom på depression och är ofta förknippat med stress. Ibland kan depression visa sig genom en tendens att vara hetlevrad, obeslutsam, irriterad, aggressiv och att skylla på omgivningen. Det kan också finnas alkohol eller droger med i bilden. Kontakta din läkare om du misstänker att du har en depression.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se